MỤC TIÊU PHÁ TRIỂN
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM

I. Sứ mệnh

Trường Trung cấp Phương Nam cũng đóng góp và sự phát triển của đất nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

II. Tầm nhìn

Hiện tại trường đang chính là nơi đào tạo nguồn nhân lực  có chất lượng và uy tín ở Đắk Nông. Trường phát triển theo định hướng nghiên cứu.

III. Giá trị cốt lõi

Năng động: một phẩn chất mà đội ngũ cán bộ và sinh viên cần có trong môi trường đầy thử thách.

Sáng tạo: Ở môi trường học tập bật trung cấp, việc sáng tạo chính là kiến tạo nguồn tri thức Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của trường.

Trung thực: Một đức tính cần thiết của sinh viên đó chính là trung thực.