MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

I. Sứ mệnh

Đóng góp và sự phát triển của đất nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

II. Tầm nhìn

Hiện tại chúng tôi đang chính là nơi đem đến những kiến thức chất lượng và uy tín.

III. Giá trị cốt lõi

Năng động: một phẩn chất mà đội ngũ cần có trong môi trường đầy thử thách.

Sáng tạo: Vệc sáng tạo chính là kiến tạo nguồn tri thức Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của website.

Trung thực: Một đức tính cần thiết của sinh viên đó chính là trung thực.