LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN THƯ THEO ĐỀ ÁN 124 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN THƯ THEO ĐỀ ÁN 124 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Sự kiên
Thực hiện quyết định số 124/QĐ -TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục củng bố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên giai đoạn 2014 - 2020 ( gọi tắt là đề án số 124); Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đề án 124 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018. Ngày 28/12/2018, Sở Nội vụ và trường Trung cấp KT-KT Phương Nam đã ký kết hợp đồng trách nhiệm số 107/HĐ-SNV tổ chức lớp đào tạo lớpTrung cấp Hành chính – Văn thư cho cán bộ, công chức và những người hoạt động…
Read More