Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam
HOTLINE - 0905371731 - Email: Tuyensinhphuongnamdno@gmail.com

Công việc, nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 09/05/2019 08:56 |  182 lượt xem |  Chuyên mục: Đào tạo chứng chỉ |  An Bình

Nhằm công tác tốt và hoàn thành công việc một cách đầy đủ và đúng thời hạn bạn cần hiểu rõ công việc nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để có thể hiểu rõ hơn về nghề kế toán nhé !

1. Vai trò chức năng của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 • Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ….
 • Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
 • Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.
 • Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trường và các hệ thống quản lý khác.
 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác Tài chính Kế toán.

Công việc, nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệpNhiệm vụ của kế toán trưởng

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, nguồn vốn, chi phí sản xuất kinh doanh).
 • Phân tích, đánh giá tài chính của các dự án, công trình trước khi trình lãnh đạo
 • Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về nguồn vốn và giá dự toán làm cơ sở ký kết các hợp đồng với đối tác.
 • Thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong Công ty.
 • Đảm bảo nguồn vốn cho các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Thu hồi vốn nhanh chóng tránh tình trạng bị chủ đầu tư, khách hàng chiếm dụng vốn.
 • Quản lý, theo dõi nguồn vốn của Công ty trong các liên doanh, công trình.
 • Giữ bí mật về số liệu kế toán – tài chính và bí mật kinh doanh của công ty
 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong quá trình đề xuất các chế độ thi đua khen thưởng, kỷ luật và nâng bậc lương đối với cán bộ, nhân viên của Công ty.
 • Thực hiện một số chức năng khác khi được Tổng Giám đốc giao.

2. Nhiệm vụ kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Đối với công tác tài chính:

 • Kế toán trưởng sẽ trực tiếp tổ chức đồng thời giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn, vốn của các dự án đầu tư quan trọng sẽ được chi cho các kế hoạch phát triển như: sản xuất, kinh doanh và Marketing…. Họ còn phải trực tiếp theo dõi các nguồn vốn được tài trợ đồng thời quản trị khoản mục tiền mặt của công ty để quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác. Nhằm bảo đảm cho công ty thực hiện được nghĩa vụ của nó đối với các chủ đầu tư hoặc người nắm giữ cổ phiếu của công ty.
 • Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.
 • Kế toán trưởng là người nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ, xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của công ty theo định kỳ.
 • Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Công ty, từ đó đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả.
 • Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.

Đối với công tác kế toán:

Kế toán trưởng là người tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể nhằm phù hợp với chủ trương và chiến lược phát triển chung của công ty. Đồng thời họ phải tổ chức cải tiến cũng như hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất. Đảm bảo việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực và kịp thời cũng như đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty.

nhiệm vụ của kế toán trưởngYêu cầu đối với kế toán trưởng trong các doanh nghiệp

Đối với công tác tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê cần đánh giá chính xác tài sản cố định những công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa … để kịp thời phát hiện các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán. Ngoài ra công việc tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của công ty cũng phải nắm rõ.

Các quy trình về phân tích tình hình hoạt động tài chính kinh doanh của toàn công ty thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các quy định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh của công ty. Kế toán trưởng cần phải tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo đồng thời đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý , năm … Đặc biệt phải bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế - tài chính:

Việc quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp cũng cần thành thạo.

3. Vai trò của kế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệp:

 • Lập kế hoạch, hoạch định tài chính thực hiện ngân sách cho năm
 • Thực hiện các công tác tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, tài chính, thuế, ngân sách
 • Giám sát, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 • Báo cáo quyết toán theo quy định
 • Tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về sử dụng ngân sách nhà nước
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật các vấn đề liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán trưởng cần ghi chép và phản ánh 1 cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình của doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thi và chi. Các tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của nhà nước để kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách và chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.

Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới. Kế toán trưởng cần lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định. Và cung cấp thông tin cũng như tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu cũng như phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị.

5. Yêu cầu đối với kế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệp

 • Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác và toàn diện mọi khoản vốn, quỹ, kinh phí, tài sản và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị.
 • Chỉ tiêu kinh tế phản ánh phải thống nhất với dự toán về nội dung và phương pháp tính toán.
 • Số liệu trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho các nhà quản lý có được những thông tin cần thiết về tình hình tài chính của đơn vị.
 • Tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm và có hiệu quả.

6. Quyền hạn của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 • Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán
 • Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyền đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng.
 • Báo cáo bằng văn bản cho Giám đốc khi phát hiện các
 • Các báo cáo kế toán, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, các chứng từ tín dụng, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, trả lương, trả tiền thưởng, thu chi tiền mặt… đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý.
 • Kế toán trưởng không được lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không có ý kiến của Giám đốc, hoặc không phù hợp với các qui định hiện hành của nhà nước.

➤ Xem thêm ngay: Điều kiện học kế toán trưởng là gì? để định hướng rõ khi muốn theo học và nhận chứng chỉ kế toán trưởng

Trên đây là bài viết về công việc, nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp để các bạn đang muốn theo học ngành này có thể tham khảo. Nhanh tay nộp hồ sơ về Trường Trung Cấp Phương Nam để đăng ký học lớp kế toán theo địa chỉ: QL.14, Tổ 8,  P. Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.

Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Phương Nam

Địa chỉ: QL.14, Tổ 8,  P. Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Website: trungcapphuongnam.edu.vn
Email: trungcapphuongnam.edu.vn@gmail.com
Điện thoại: 02616.553.555 - 02616.553.777 - 02616.553.666 - 02616.553.888

Hotline: 01259.652.369 - 0905.371.731 - 0911.177.069

Liên kết mạng xã hội
DMCA.com Protection Status